Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja
Opći uvjeti korištenja i privatnosti
Opći uvjeti poslovanja


1. Predmet Općih uvjeta poslovanja
Općim uvjetima uređuju se odnosi između kupca i trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.
Opći uvjeti korištenja su sastavni dio ugovora sklopljenog na daljinu, zajedno sa specifikacijama i cijenom kupljenog proizvoda te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od kupca tražiti da iste prihvati, da je upoznat sa istim, suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe sklapanja ugovora iste biti dostavljene kupcu poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Kada kupac potvrdi narudžbu i izvrši plaćanje ugovor se smatra sklopljenim, a prodavatelj se obvezuje kupcu poslati potvrdu da je narudžba zaprimljena zajedno s Općim uvjetima poslovanja u PDF formatu. Korištenjem usluga paušalnog obrta E-TOP SHOP,Obrtnička ulica 27, 48260 Križevci. Kupac je suglasan s ovim uvjetima poslovanja. Kupac je obvezan prije kupoprodaje proizvoda potvrditi da je suglasan s Općim uvjetima poslovanja.

2. Definicije
Pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju slijedeće značenje:
1. “Cijena” – predstavlja bruto cijenu pojedinog proizvoda, a koju cijenu određuje trgovac, te koja je kao takva iskazana na internetskoj stranici uz podatke o pojedinom proizvodu (tj. cijena proizvoda za koju kupac može kupiti proizvod od trgovca). U cijenu nije uračunat trošak dostave. Cijena je izražena u Eurima.
2. “Radni dan” – predstavlja dan od ponedjeljka do petka, isključujući dane u kojima se u Republici Hrvatskoj ne radi sukladno Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 110/19).

3. „Kupac“ je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj.  koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati pouzećem narudžbu trgovcu. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

4. “Troškovi dostave” – ​​predstavljaju naknadu za dostavu proizvoda sukladno pojedinom kupoprodajnom ugovoru. Troškovi dostave izraženi su u Eurima. Troškovi dostave ovise o načinu dostave proizvoda koje je odabrao kupac.

5. “Košarica” ​​- predstavlja funkciju Internetske stranice koju kupac koristi za odabir Proizvoda (uključujući izradu popisa proizvoda te uklanjanje i dodavanje proizvoda na stvorenom popisu) kao dio postupka podnošenja narudžbe (zaključivanje kupoprodajnog ugovora).

6. “Pravila o privatnosti” – predstavlja zaseban dokument trgovca koji uređuje uvjete obrade osobnih podataka kupca od strane trgovca (uključujući svrhu i opseg obrade) i sadrži opis uporabe kolačića od strane internetske stranice ( tzv. “kolačići”). Pravila o privatnosti dostupna su na web stranici trgovca etopshop.eu

7. “Opći uvjeti” – predstavlja ove Opće uvjete.

8. “Internetska stranica” – predstavlja Internetsku stranicu koja djeluje na temelju informatičkog sustava, te ima funkcionalnost internetske trgovine.

9. “Proizvod” – predstavlja predmet (pokretnu stvar), koji je prikazan na internetskoj stranici koji mogu biti predmet kupoprodajnog ugovora. Proizvod predstavlja isključivo ono što je označeno na internetskoj stranici. Radi izbjegavanja nedoumica, pretpostavlja se da predmeti, (proizvodi) koji su označeni na internetskoj stranici s izrazom “nema na zalihi” ili koji se ne mogu dodati u košaricu (mogućnost dodavanja u košaricu je blokirana) ne predstavljaju proizvode u značenju kako im je ono dodijeljeno u ovim Općim uvjetima.

10. “Ugovor na daljinu” – predstavlja ugovor na daljinu, koji trgovac sklopi s kupcem pod uvjetima opisanima u ovim Općim uvjetima. Ovakav ugovor predstavlja ugovor na daljinu u smislu čl. 4. st. 1. toč. 35. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22)

11. Trgovac se odnosi na paušalni obrt E-TOP SHOP, Obrtnička ulica 27, 48260 Križevci, elektronička pošte etopshop.hr@gmail.com web stranica: etopshop.eu

12. “Zakon o zaštiti potrošača” – predstavlja zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22) kojim se uređuje zaštita potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, a kako je to detaljno uređeno tim zakonom.

13. “Zakon o obveznim odnosima“ – predstavlja zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) kojim se uređuju osnove obveznih odnosa te ugovorni i izvanugovorni odnosi.

14. Slike i informacije o proizvodima
Slike i opisi ne moraju nužno biti identični proizvodu. Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Odstupanja u površini, boji drvenih površina i obliku koja su uobičajena na tržištu ostaju pridržana. Isto tako pridržana su i uobičajena odstupanja kod tekstila s obzirom na sitna odstupanja u izvedbi u odnosu na uzorke materijala, posebno u vezi s tonom boje, jer su uzorci odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti. Trgovac se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i točnost informacija na internetskim stranicama, osobito u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga. Trgovac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, slika te pogreške nastale prilikom promjena cijena i ažuriranja stranica. Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, kupac mora poslati izjavu o raskidu ugovora.

15. Narudžba (sklapanje Ugovora na daljinu)
Za narudžbu proizvoda nije potrebna registracija na internetskoj stranici. Proizvod se naručuje putem košarice. Kada kupac izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će trgovac kupca o činjenici sklapanja ugovora odmah e-porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen dostavom potvrde o narudžbi putem e-pošte. Potvrda narudžbe sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, načinu plaćanja, cijeni/cijenama, kontakt-podacima te druge podatke sukladno zakonu. Uz potvrdu narudžbe kupcu će biti dostavljeni i ovi Opći uvjeti kupnje te obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora te prihvaćanjem ovih uvjeta kupac daje izričitu suglasnost da mu se Opći uvjeti kupnje i obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora dostave na navedeni način tj. elektroničkom poštom.

16. Plaćanje i dostava 
Kupac plaća kupljeni proizvod gotovinom prilikom preuzimanja kupljene robe. U cijenu proizvoda nije uključen trošak dostave. Iznos troškova dostave naznačen je na internetskoj stranici prilikom narudžbe proizvoda. Dostava se vrši se na adresu kupca navedena prilikom narudžbe proizvoda.

17. Raskid ugovora
Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
Predmetni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed i to zadnja pošiljka robe. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako prodavatelj ne obavijesti kupca o pravu kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada kupac primi tu obavijest. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg može naći na web stranici trgovca ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu trgovca: etopshop.hr@gmail.om ili poštom preporučeno na adresu sjedišta trgovca: E-TOP SHOP, Obrtnička ulica 27, 48260 Križevci. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na internetskim stranicama trgovca, kupac može elektronički ispuniti i poslati. Trgovac se obvezuje bez odgađanja dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte koju Kupac navede u obrascu odnosno u izjavi o raskidu. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora. Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe. Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba koja je isporučena kupcu bude vraćena. Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Kupac je sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko kupac vraća proizvod koji je sastavljen te ako postoji mogućnost da rastavljanjem proizvoda uzrokuje daljnje oštećenje proizvoda, potrebno je proizvod ostaviti sastavljen i kontaktirati trgovca.
Kupac nema pravo na raskid u slučajevima:
· predmet kupoprodajnog ugovora je proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Inter Carsa, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava korisnika kao potrošača na jednostrani raskid ugovora,
· predmet kupoprodajnog ugovora je proizvod koji je izrađen po specifikaciji korisnika koji je potrošač ili koja je jasno prilagođena tom korisniku potrošaču,
· predmet kupoprodajnog ugovora je lako kvarljiv proizvod ili proizvod kojem brzo istječe rok uporabe,
· predmet kupoprodajnog ugovora je proizvod dostavljen u zapečaćenom pakiranju, koji se nakon otvaranja paketa ne može vratiti zbog zaštite zdravlja, sigurnosti ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon dostave,
· predmet kupoprodajnog ugovora je proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješan s drugim stvarima, odgovornost za materijalne nedostatke.
Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača. Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca u koliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od dvanaest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nijemogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakonisteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.
Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka trgovac sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima može imati jednu od sljedećih obveza:
1. uklanjanje nedostatka
2. predaja druge stvari bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.
U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja,održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, trgovac ne snosi odgovornost.

18. Jamstvo za prodani proizvod
Trgovac nije proizvođač proizvoda. Ukoliko za proizvod postoji jamstvo, trgovac će zajedno s proizvodom dostaviti kupcu jamstveni list ili drugi dokaz o postojanju jamstva. Za jamstvo pojedinog proizvoda odgovoran je proizvođač, prava kupca i informacije potrebne za ostvarivanje prava iz jamstva navedeni su u jamstvenim uvjetima proizvođača.

19. Način rješavanja sporova i prigovora
Kupac koji je zaključio ugovor djelujući kao potrošač, može se koristiti (izvansudskim) alternativnim rješavanjem sporova. Kupac može zahtjev za razmatranje spora podnijeti pred tijelom određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koje djeluje u Republici Hrvatskoj, i to pred:
– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1, hup@hup.hr.
U slučaju sudskog rješavanja spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
Sukladno uredbi br. 524/2013 Eur opskog parlamenta i vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR
Svoje pisane prigovore na proizvode kupci mogu poslati na adresu prodavatelja: E-TOP SHOP, Obrtnička ulica 27, 48260 Križevci ili putem emaila : etopshop.hr@gmil.com. 
Trgovac je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

20. Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Kupovinom putem na internetske stranice etopshop.eu kupac daje osobnu suglasnost da trgovac kao voditelj obrade prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi njegove osobne podatke, primjerice, radi sklapanja i ispunjenja prava i obveza iz ugovora sklopljenog na daljinu, analize poslovanja trgovca, analize i unapređenja korisničkog iskustva kupca, evidencije ostvarenih narudžbi, marketinga, dostave naručenih proizvoda, tehničke podrške kupcima. Trgovac je kao voditelj obrade podataka usmjeren na zaštitu prikupljenih osobnih podataka te njihovu obradu sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Trgovac je kao Voditelj obrade podataka imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg kupac/korisnik može kontaktirati putem e-mail adrese: etopshop.hr@gmail.com ili na poštansku adresu trgovca, Obrtnička ulica 27, 48260 Križevci.
Trgovac osobne podatke kupca obrađuje jer mu zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je kupac stranka, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora temeljem trgovčeva legitimnog interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
U koliko trgovac ne može podatke kupca obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit će privolu korisnika/kupca. Korisnik/kupac može u bilo koje trenutku povući privolu ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na istoj, na način da o povlačenju privole pošalje obavijest na e-mail adresu: etopshop.hr@gmail.com.
Trgovac će prikupljene podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarenje ranije navedene svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Trgovac će određene osobne podatke čuvati u vremenskom period koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje trgovca na čuvanje podataka. U koliko je korisnik/kupac trgovcu dao privolu, osobne podatke će trgovac obrađivati sve do povlačenja privole. U prvom redu, trgovac kao voditelj obrade prikuplja podatke potrebe za ispunjenje njegove obveze isporuke proizvoda i usluge, kao što su: ime, prezime, adresa, broj telefona i/ili mobilnog telefona, e-mail adresa, financijske informacije kao što su informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju  koje korisnik/kupac pruži prilikom narudžbe i/ili plaćanja.
Trgovac se obvezuje  štititi osobne podatke kupaca/ korisnika na način da se svi podatci o korisnicima/kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Podaci se čuvaju u sigurnom okruženju, zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjene ili uništenja.
Trgovac neće prosljeđivati osobne podatke bez prethodne suglasnosti korisnika/kupca, osim:
· Vanjskim izvođačima koji obrađuju podatke samo za ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom društva
· Državnim organima vlasti na temelju njihovog obrazloženog pisanog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka

21. „Cookies“
Internetske stranice trgovca koriste kolačiće tzv. „cookies“ kako bi internetska trgovina mogla prepoznati i pamtiti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupnje. Kolačići (cookies) su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Nastaju kad preglednik na korisničkom računalu učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku. Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).
Internetske stranice trgovca koriste se i kolačićima trećih strana, za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Navedeno korisnik može spriječiti blokiranjem kolačića u postavkama internetskog preglednika. Kako je svrha kolačića omogućivanje upotrebe i poboljšanje usluge internetskih stranica i njihovih procesa, korisnik treba  imati na umu da blokiranjem ili brisanjem kolačića može onemogućiti ili izmijeniti rad tih značajki. Korištenjem ovih internetskih stranica kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja trgovca.

22. Izjava o privatnosti
Prodavatelj se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

23. Obrazac za raskid ugovora
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0689/9348/3019/files/etops_shop_OBRAZAC.pdf